2018-04-05
Légy te is a Coca-Cola vendége az exkluzív Deadpool 2 vetítésen a Corvin moziban!

A „Légy te is a Coca-Cola vendége az exkluzív Deadpool 2 vetítésen a Corvin moziban!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1, A játék szervezője:

„Légy te is a Coca-Cola vendége az exkluzív Deadpool 2 vetítésen a Corvin moziban!” elnevezéssel a Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38), továbbiakban „Szervező”, a Corvin mozi (1082 Budapest, Corvin köz 1.) látogatói számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (Székhelye 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet
-    minden magyarországi lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy, aki
-    a Játék időtartama alatt a Corvin mozi büféjében legalább egy alkalommal vásárol bármilyen egy db menüt, majd
-    a vásárláskor kapott nyereményszelvényt hiánytalanul és olvashatóan, a valóságnak megfelelő adatokkal kitölti és
-    a Játék időtartama alatt a mozi büféjének pénztáránál található gyűjtőládába helyezi, továbbiakban „Pályázat”,
fentiek együttesen a továbbiakban „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a mozi és annak üzemeltetésében résztvevő alvállalkozó cégek, valamint a Lebonyolító alkalmazottai, munkavállalói és azok Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3, A Játék időtartama:

A Játék 2018. április 05. és (a Corvin mozi büféjének nyitásától) 2018. május 02. (a Corvin mozi büféjének zárásáig) között tart. Mind a vásárlásnak, mind a Pályázat beérkezésének ebben az időintervallumban kell megtörténnie. Az ezen időpont után beérkezett Pályázatok érvénytelenek.

4, A Játékban résztvevő termék:

A Játékban valamennyi a Corvin mozi büféjében kapható menü vesz részt.
vásárlását, a résztvevő áruházak egyikében.
5, A Játékban való részvétel menete:

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával a következők szerint küldheti be Pályázatát a Játékra: a Corvin mozi büféjében egy menü megvásárlásakor kapott nyereményszelvény hiánytalan és olvasható  kitöltésével, majd a kitöltött nyereményszelvénynek a büfé pénztáránál elhelyezett gyűjtőládába helyezésével legkésőbb 2018. május 2-án a büfézárásig tud részt venni.

Kitöltendő adatok:
A adatlapon a következő adatokat kell hiánytalanul megadni:
- teljes név
- lakcím
- e-mail cím
- telefonszám
- opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Budapest Film Kft.) részére, továbbá
- a szelvény kitöltésével és bedobásával a Játékos automatikusan elfogadja jelen Játék játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát,

a valóságnak nem megfelelő, hiányos vagy olvashatatlan adatok megadása a Játékból való kizárással jár.

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt több menüt is vásárol a Corvin mozi büféjében és menünként dob be egy Pályázatot (nyereményszelvényt) a megfelelő adattartalommal.
A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Játékos nem a játékszabályban foglaltaknak megfelelően tölti ki a nyereményszelvényt, időszakosan vagy véglegesen kitiltja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

6, Sorsolás

A sorsolásra 2018. május 04-én 09.30 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2.
(bejárat a Bakáts u. 5-7. felöl), közjegyző előtt, kézi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.
A sorsoláson valamennyi a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázat vesz részt.

7, Nyeremények, tartaléknyertesek

90 db 2 személyes belépő az exkluzív Deadpool 2 vetítésre (Corvin Mozi - 1082 Budapest, Corvin köz 1. -2018.05.18. 19 óra)

A nyeremények esetén 30 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akik (pl. jogosulatlan nyertes vagy érvénytelen Pályázat esetén, stb.) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

8, Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremény átadására vonatkozó információkról Lebonyolító a nyertesség megállapítását követően 2 alkalommal telefonon és 1 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a nyertest.
Amennyiben a Nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, vagy a korhatár nem megfelelő stb.) úgy a Nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes, válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyereményeket személyesen a Corvin moziban tudják a nyertesek átvenni.
A nyeremény készpénzre nem átváltható.

A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.
Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben a nyertes megfelelt a játékszabályzatban foglalt feltételeknek.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9, Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például az utazási költségek a nyertest terhelik.

10, Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata megtalálható a www.corvinmozi.hu oldalon és a Corvin moziban.
A Játékról további információ található www.corvinmozi.hu oldalon, illetve a Corvin moziban elhelyezett nyereményszelvényeken és POS anyagokon, továbbá metró hirdetéseken. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
Az érdeklődők a Játék ideje alatt a +36-1-224-56-50-es telefonszámon tudják kérdéseiket feltenni a Call Centerben, mely szám minden nap 10:00 és 20:00 óra között hívható.

11, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező, valamint a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által kitöltött adatlap teljes tartalma.

A nyertes (tartaléknyertes) által beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (pl. adószám).

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég (A4C Marketing Kft. 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1.    az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a Pályázat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
2.    adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft. végzi,
3.    a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
4.    minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot és beérkezett nyereményszelvényt a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően de legkésőbb 2018. június 30-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra,
5.    a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a www.corvinmozi.hu internetes oldalon legkésőbb 2018. május 18-ig.
6.    a Szervező a nyertesek pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat 2026. december 31-ig őrzi meg.

Azon Játékos, akik a Pályázatán megadja a marketingcélú hozzájárulását, beleegyezését adja ahhoz, hogy:
1.    neve és e-mail címe a Szervező adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen promóció során, valamint a jövőben saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló személyes adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználhassa, maximum a regisztrációtól számított 5 évig (a további személyes adatok megsemmisítésre kerülnek a promóció végén).
2.    Szervező a Játékos számára – a Játékos esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig - hírlevelet küldjön a Játékos által megadott e-mail címre.

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító.
Az adatkezelő a Játékosok név, e-mail cím, lakcím, telefonszám személyes adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen vagy a corvin.mozi@bpfilm.hu e-mail címre (a levél tárgyában feltüntetve, hogy adattörlés) küldött e-mailben, vagy a szervező címére postai levélben küldve teheti meg.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

12, Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
A Játékban a Játékos által megadott személyes adatok valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám/e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által tulajdonolt telefonszámot/e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon/e-mail cím használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.
A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, vagy visszaél más Játékos adataival (pl. e-mail címmel) úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, illetve esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen.
Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megadott személyes adatai nem valósak vagy hibásak.
A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt, továbbá a Játékban számlára, egyszerűsített számlára történő vásárlásokkal, nem lehet részt venni.
Szervező és Lebonyolító kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játék és a Lebonyolító levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni. A Szervező és Lebonyolító nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező és Lebonyolító nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.corvinmozi.hu weboldalon értesülhetnek.

                                            Budapest Film Zrt.
                                            Szervező